Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Kategoriler

Kişisel Veri Başvuru Formu

Şatıroğlu Yapı Anonim Şirketi olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

1) BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:(Başvuru sonucunuzu e-posta ile almak istemeniz halinde doldurunuz)

Adres:


 

2) LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ:

(Müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 • Müşteri
 • Şatıroğlu Yapı Üyesi
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı
 • Tedarikçi
 • Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

 • Eski Çalışan :..................................(lütfen belirtiniz)
 • Çalışan Adayı
 • Birim:............................................................

  Konu :............................................................

  Şirketine iş başvurusu yaptığım tarih:............................

 • Diğer::....................................................
 • 3) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

  Lütfen hangi konularda bilgi talep ediyorsanız yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.

 • Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
 • Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi
  talep ediyorum.
 • Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin
  amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği
  konusunda bilgi talep ediyorum.
 • Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?
  Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum
 • Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle
  kişisel verilerimin
 • Silinmesini veya
 • Anonim hale getirilmesini talep ediyorum
 • Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel
  verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini
  talep ediyorum
 • 4) LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: (Lütfen talebiniz destekler nitelikteki bilgi ve belgeleri tarafımıza iletiniz)

  Açıklama:.......................................

  5) BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

  6) BAŞVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER:

  (Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.)

 • Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Yakuplu Mahallesi Gecit Sokak No:17 D:7/A Vera Plaza 34524 Beylikdüzü İSTANBUL adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, Veya ;
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak suretiyle ve e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp info@satirogluyapi.com.tr  adresine gönderilerek.
 • - TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR -

  İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder ; Şatıroğlu Yapı Anonim Şirketi’nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

  Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin
  Adı Soyadı :
  Başvuru Tarihi :

  İmza:

  ŞATIROĞLU YAPI ANONİM ŞİRKETİ

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

  I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

  • Başvuru Hakkının Kapsamı

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır:

  * (1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  * (2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  * (3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  * (4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  * (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  * (6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  * (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  * (8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  • Başvuru Hakkının Kapsamı

  KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

  * (1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

  * (2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

  * (3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  * (4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince ; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

  * (1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  * (2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

  * (3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

  * (4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  II. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

  KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır.

  Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir.

   

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu
Şatıroğlu Yapı Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Danışmanlık A.Ş. (“Şatıroğlu Yapı” veya “Şirket”)

Şatıroğlu Yapı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) aşağıdaki gibidir.


Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şatıroğlu Yapı Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Danışmanlık A.Ş. (“Şatıroğlu Yapı” veya “Şirket”) olarak, siz müşterilerimizin, üyelerimizin, web sitesi ve mobil uygulama ziyaretçilerimizin www.satirogluyapi.com.tr web sitemizi ve mobil uygulamamızı (“Web Sitesi ve Mobil Uygulama”) ziyaret ederek yapacağınız alışverişleriniz sırasında veya üyelik işlemleriniz sırasında talep edilen kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Şatıroğlu Yapı ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Şatıroğlu Yapı müşteri hizmetleri, Şatıroğlu Yapı web sitesi ve mobil uygulaması ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şatıroğlu Yapı tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Şatıroğlu Yapı tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Şatıroğlu Yapı Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


 

 

 

Şatıroğlu Yapı Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Şatıroğlu Yapı tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

 

Kimlik Bilgisi

Müşteri ve Üye Bilgisi

Görsel İşitsel Bilgi

İletişim Bilgisi

Müşteri ve Üye İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşlem Güvenliği Bilgisi

Finansal Bilgi

Talep, Şikâyet Yönetim Bilgisi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Risk Yönetimi Bilgisi

Pazarlama Bilgisi

     Şatıroğlu Yapı Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, çağrı merkezimiz, Web Sitesi ve Mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından toplama yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.Şatıroğlu Yapı.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile Gizlilik, Veri Güvenliği ve Çerez Politikası’’nın içerisinde bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şatıroğlu Yapı tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir

Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi
için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şatıroğlu Yapı Web Sitesi ve Mobil Uygulamasını daha kolay kullanılır hale getirmek,
İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
Verilerin doğru ve güncel tutulması, Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
Müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
Şatıroğlu Yapı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.Şatıroğlu Yapı.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Şatıroğlu Yapı faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şatıroğlu Yapı politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şatıroğlu Yapı tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Şatıroğlu Yapı hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şatıroğlu Yapı iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Şatıroğlu Yapı’nın her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Şatıroğlu Yapı’nın hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

İzin

Şatıroğlu Yapı, alınacak açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme veya mevcut kişisel verilerinizi üyelik sayfanızda “kişisel bilgilerim” başlığı altında bulunan “Bilgilerimi Anonimleştir” mekanizması sayesinde bilgilerinizi anonimleştirme hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda Web Sitemizin belirli bölümlerine katılmanız ve Şatıroğlu Yapı olarak hizmetlerimizden (örneğin: üye tanımlama sistemi ile taleplerinizi hızlı olarak yerine getirme, faturasız değişim yapabilme) yararlanabilmeniz mümkün olmayacaktır. Size sunduğumuz “optout” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı, sesli arama veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve açık rızanızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir iletişim veya ileriye dönük bir hizmet almayacaksınız. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir, belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilir ve/veya size iletilen kısa mesaj metninin içinde belirtilen numaraya kısa mesaj gönderebilirsiniz.

 

 


Çerezler

Çerezler, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamıza giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızın kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin ve Mobil Uygulamamızın hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Şatıroğlu Yapı kullanabilir; Şatıroğlu Yapı diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, Şatıroğlu Yapı çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler Şatıroğlu Yapı’ ya Web Sitemizin ve Mobil Uygulamamızın içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer Web Sitemize ve Mobil Uygulamamıza kayıtlı bir kullanıcı iseniz (başka bir anlatımla “Üye”), Şatıroğlu Yapı oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızın özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarafınıza sunulacak hizmetin aksamaması için tarayıcınızı Şatıroğlu Yapı’in size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.

Piksel Etiketleri

Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızdaki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız, çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ve Mobil Uygulamamızı ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızı kullanan üyelerimizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Şatıroğlu Yapı da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplamaktadır. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Şatıroğlu Yapı, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi ve Mobil Uygulamamızı, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi, üyelerimizi veya Web Sitesi ve Mobil Uygulama ziyaretçilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Şatıroğlu Yapı, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız içinde izlemekte olup; özellikle Şatıroğlu Yapı web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından toplama yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.Şatıroğlu Yapı.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile Gizlilik, Veri Güvenliği ve Çerez Politikası’’ nın içerisinde bulabilirsiniz.

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.Şatıroğlu Yapı.com internet sitemizin Şatıroğlu Yapı Anonim Şirketi İletişim Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.